Een socratisch gesprek is uitstel van oordelen

In de snelheid van de dagelijkse omgang praten we vaak langs elkaar heen. Soms geeft dat niet, maar wel als we dénken elkaar begrepen te hebben (terwijl het niet zo is) en dan op basis van een onjuist beeld gaan handelen. Het socratisch gesprek leert rust inbouwen en helpt iedereen gebruik te maken van zijn eigen wijsheid die onder de oppervlakte sluimert.

Wat is een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Deelnemers leren goed te luisteren en eerst te vragen naar feiten in plaats van beweringen. Het socratisch gesprek is erop gericht de praktijk van samen werken en leven te verbeteren. Het is geen discussie waarin wij onze mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek waarin we met elkaar op zoek zijn naar ‘wat het geval is’ en onze woorden en ideeën scherpen aan die van anderen. Daardoor scheppen we tevens de mogelijkheid om een gemeenschappelijke visie te creëren.

Cruciaal daarin is de vaardigheid om eigen ideeën en oordelen uit te stellen en je open te stellen voor de denkkaders en de betekenissen van anderen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: ‘je zult goed moeten kunnen luisteren om zelf goed te kunnen spreken.’

Gespreksregels die helpen dit te realiseren zijn bijvoorbeeld: géén aannames te hebben en het eigen oordeel uit te stellen, zélf te denken en je niet te baseren op wat je hebt gehoord/gelezen of op wat anderen denken, en oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft.

De huidige verwarring in gesprekken is van alle tijden. De filosoof Socrates constateerde 400 jaar voor Christus al dat er een discrepantie was tussen wat mensen zeiden en wat ze werkelijk dachten. Hij zette mensen aan tot zich uitspreken en voor zichzelf denken op basis van feiten; tot afstand nemen van heersende meningen, van al te emotionele reacties en van vastgeroeste denkpatronen.
 De socratische gespreksmethodiek zoals wij die vandaag toepassen lijkt niet precies op de methode die Socrates toepaste, maar heeft wel hetzelfde vertrekpunt en hetzelfde doel: dat mensen elkaar écht verstaan en gezamenlijk op zoek gaan naar fundamentele principes achter hun handelen.

Ons instituut, Het Socratisch Gesprek, biedt cursussen op verschillende niveaus om de socratische methode in je werkpraktijk te kunnen toepassen:

  1. Een eendaagse cursus Basisvaardigheden Socratisch Gesprek, kennismaking met de methode en oefenen van de vaardigheden.
  2. Een tweedaagse cursus De kunst van het vragen stellen, waarin je leert je via oordeelsvrij vragenstellen de ander uit te nodigen tot kritisch en fundamenteel denken.
  3. Een driedaagse cursus Socratisch Gespreksleider voor het leren begeleiden van een socratisch groepsgesprek

 

 

Vorm een gefundeerd oordeel

Uiteindelijk gaat het in een socratisch gesprek om oordeelsvorming, met de nadruk op ‘uiteindelijk’ (en niet meteen). Als we een gesprek voeren wisselen we vaak meningen uit, maar niet in een socratisch gesprek. Een mening is vrijwel altijd al een oordeel. Wat je vind is meestal gekleurd door de denkbeelden die je klakkeloos hebt overgenomen van autoriteiten, van familie, vrienden, je werkgever of andere referentiegroepen. Maar is dit wat je zelf denkt? ‘Nee’, zegt Socrates. Wat jij denkt, jouw wijsheid, kan zich alleen tonen  door reflectie op je eigen dagelijkse praktijk, op hoe je de dingen doet.

 

Ga altijd naar een concreet voorbeeld

Het socratisch gesprek cirkelt daarom altijd rondom een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waarbij we ons handelen onderzoeken en daarvan ons oordeel afleiden. De socratische benadering van gesprekken betekent dan ook dat iemand die een uitspraak doet, bijvoorbeeld: ‘Ik vind het oncollegiaal als een van de teamleden beter wil presteren dan de anderen’, gevraagd wordt een voorbeeld uit zijn of haar eigen praktijk te geven waarmee deze uitspraak geïllustreerd wordt: ‘Kun je een voorbeeldervaring noemen waarin dat bleek?’ Tot het voorbeeld duidelijk is en de betrokkenen zich kunnen verplaatsen in wat er in deze situatie is gebeurd, wordt iedereen gevraagd om zijn oordeel uit te stellen; om bestaande denkbeelden, empathieën en denkpatronen even volledig achter zich te laten en als een onbeschreven blad het gesprek in gaan; alleen vragen te stellen uit pure nieuwsgierigheid. Zo ga je met elkaar onderzoeken hoe het nu werkelijk zit: ‘Is het oncollegiaal om je collega’s te overtroeven of niet? Of alleen soms? Of gaat het hier misschien om iets anders dat oncollegiaal is?’

 

Een gesprek met regels en structuur

De hedendaagse methodiek van het socratisch gesprek is sinds Socrates in de loop van duizenden jaren verder ontwikkeld. In de 18de eeuw door de Duitse filosoof Kant (1724-1804) en begin 20ste eeuw door de Duitse pedagoog, filosoof en politicus Leonard Nelson (1882-1927), geholpen door Gustav Heckmann. Kant heeft de filosofische methode beschreven die in een socratisch gesprek wordt gebruikt. Maar het was niet voordat Nelson en Heckmann een gespreksstructuur en gespreksregels ontwikkelden, dat het socratisch gesprek als leidraad voor denkgesprekken in groepsverband kon worden gebruikt. Zij hebben een gespreksvorm ontwikkeld die tot op de dag van vandaag wordt toegepast. De afgelopen twintig jaar is de methode vooral in Nederland verder ontwikkeld door Jos Kessels en Erik Boers die er meerdere boeken over schreven.

 

De vrije ruimte

Er is ruimte nodig om te onderzoeken wat de denkpatronen zijn en wat de onderliggende waarden. In vrijwel alle gesprekken die wij dagelijks voeren bewegen wij ons echter –al dan niet bewust- binnen de beperkte ruimte van de denkkaders die ingegeven zijn door onze opvoeding, scholing, gezaghebbende meningen, onze ingesleten gewoonten en denkpatronen. In tegenstelling daartoe vindt het socratisch gesprek plaats binnen de vrije ruimte. Met vrije ruimte wordt een gecreëerde ‘gespreksruimte’ bedoeld waarin alle bestaande kaders zo veel mogelijk naar de achtergrond verplaatst worden. Het onderzoek dient derhalve louter met behulp van het eigen denken te gebeuren, zonder dat waar dan ook autoriteit aan ontleend wordt. Voor vrije ruimte is een zekere belangeloosheid vereist, een onbevangenheid en mentale vrijheid die voortkomen uit niet gebonden zijn aan specifieke verplichtingen.

 

 

Hedendaags gebruik van de socratische methode

In het socratisch gesprek zul je elementen terugvinden die in veel hedendaagse gespreks- en coachingsmethodieken zoals dialoogvoering maar ook NLP en Geweldloos Communiceren verweven zijn. De socratische methode is als het ware de oergrond waaruit hedendaagse communicatiemethodieken putten.

In het socratisch gesprek denken we echter niet dat we menselijke denkpatronen en attitudes zomaar kunnen veranderen. Misschien op lange termijn, maar dan door jarenlange toewijding, zoals Aristoteles dat bedoelde: ‘je leven lang schaven aan je gewoontes leidt uiteindelijk tot meesterschap’. Daar heb je lange adem en discipline voor nodig.

Het socratisch gesprek biedt in de tussentijd (totdat je attitude veranderd is) een oplossing voor beter communiceren. Het vraagt om openheid voor het perspectief van anderen, maar het vraagt ook om ‘dom toepassen’ van een paar regels, zodat je elkaar beter kunt verstaan.

 

Literatuur

Socratisch gesprek voor Beginners, Marlou van Paridon, zie ISVW Uitgevers, Leusden, 2017.

Vrije ruimte, Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert, Vrije Ruimte, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007.