ALGEMENE VOORWAARDEN

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

De intensieve cursussen van Het Socratisch Gesprek zijn afgestemd op groepen van maximaal 6 personen voor de Kunst van het vragen stellen en voor de cursus Socratisch Gespreksleider. Voor de Kennismakingsdag ligt het maximaal aantal deelnemers op 8 personen. Het minimaal aantal deelnemers is in alle gevallen 3 personen. Een cursus kan door Het Socratisch Gesprek worden afgelast als het aantal inschrijvingen onder de 3 personen blijft. Bij afgelasting ontvangt u daarvan uiterlijk 1 week voorafgaande aan de cursusdatum bericht. In overleg met u wordt u binnen een week na afgelasting ingeschreven voor dezelfde cursus op een andere datum, of krijgt u het cursusgeld, eveneens binnen een week na afgelasting, teruggestort op de rekening waarmee is betaald.

 

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Na reservering van een cursus bij het Socratisch Gesprek ontvangt u van ons een factuur voor het cursusbedrag. Betaling hiervan dient minimaal een week voorafgaande aan de cursusdatum op de rekening van Wereldbeeld BV, Het Socratisch gesprek, te zijn bijgeschreven.

U heeft het recht de gereserveerde cursusplaats binnen 2 dagen na reservering te annuleren. Bij annulering op minder dan 2 dagen voorafgaande aan de cursusdatum wordt 75 % van het cursusgeld in rekening gebracht, minus de niet-gemaakte kosten van consumpties en eventuele zaalhuur. Bij annulering op minder dan 2 dagen voorafgaande aan de cursusdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht, met aftrek van niet gemaakte kosten. Als u cursusgeld retour ontvangt dan wordt dit binnen een week na annulering teruggestort op de rekening waarmee is betaald.

Indien u op de cursusdatum verhinderd bent is het mogelijk uw inschrijving eenmaal te verplaatsen naar een nieuwe cursusdatum binnen drie maanden na de maand waarin uw oorspronkelijke cursusdatum viel. Daarna vervalt het recht om de cursus op een andere datum in te halen.

 

COPY RIGHT

In de cursussen van Het Socratisch Gesprek worden HSG-Handleidingen©, HSG-Checklisten© en HSG-Draaiboeken© gebruikt die door Het Socratisch Gesprek speciaal voor deze intensieve en praktijkgerichte cursussen zijn ontwikkeld. Deze documenten mogen door cursisten uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, te weten het leerdoel van de betreffende cursus en ter ondersteuning van de uitvoering van de socratische gesprekken door de cursist in de praktijk.

Deze documenten mogen niet met andere doeleinden openbaar gemaakt worden of in opleidingen en voordrachten worden gebruikt die door de cursist of derden worden gegeven.

 

CERTIFICERING EN HERKANSING

Certificering door Het Socratisch Gesprek geschiedt voor cursisten van de cursus De kunst van het vragen stellen, Socratisch Gespreksleider en de Kennismakingsdag. Het certificaat toont aan dat u deelgenomen hebt aan de cursus en dat u aan de minimale vereisten om zelf het initiatief tot een socratisch gesprek te nemen voldoet. Verdere vereisten om een certificaat te ontvangen zijn:

Voor de cursus De Kunst van het Vragen Stellen :

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 2 socratische 1 op 1 gesprekken op de voorgeschreven wijze, waarna deze gespreksverslagen worden beoordeeld door de cursusleider.

Voor de cursus Socratisch Gespreksleider:

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 2 socratische groepsgesprekken op de voorgeschreven wijze,  waarna deze gespreksverslagen worden beoordeeld door de cursusleider.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers binnen de cursussen en opdrachten van Het Socratisch Gesprek wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het instituut, haar medewerkers en haar docenten.

 

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Het Socratisch Gesprek kunt u dit ons hier laten weten.

U ontvangt binnen 2 dagen bericht dat de klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Mochten wij tussentijds constateren dat de afhandeling meer tijd in beslag neemt, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, met vermelding van de periode die nodig zal zijn om uw klacht af te handelen.

Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid zijn verlopen dan kunt u hierover in beroep gaan bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW in Leusden. In dit geval zal het oordeel van de ISVW t.a.v. afhandeling van uw klacht bindend zijn voor Het Socratisch Gesprek.

Eventuele consequenties van de uitspraak over de klacht zullen door ons binnen redelijke, of daarvoor bedongen en toegezegde termijn worden afgehandeld. Wij zullen u  direct informeren wanneer van de afgesproken termijn moet worden afgeweken en wat de nieuwe termijn is.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling daarvan zullen door ons worden geregistreerd en bewaard gedurende drie jaar.

 

Socratische vraag van vandaag:

"Kun je jezelf overtreffen?"

Een socratische vraag is een fundamentele vraag waarop het antwoord alleen kan worden gevonden in een gezamenlijk denkgesprek.

De socratische vraag van vandaag:

"In hoeverre moet geboortegrond rechten geven?"

Een socratische vraag is een fundamentele vraag waarop het antwoord alleen kan worden gevonden in een gezamenlijk denkgesprek.

QR Code Business Card