Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

De intensieve cursussen van Het Socratisch Gesprek zijn afgestemd op groepen van maximaal 10 personen. Het minimaal aantal deelnemers is 4 personen. Een cursus kan door Het Socratisch Gesprek worden afgelast als het aantal inschrijvingen onder de 4 personen blijft. Bij afgelasting ontvangt u daarvan uiterlijk 1 week voorafgaande aan de cursusdatum bericht. In overleg met u wordt u binnen een week na afgelasting ingeschreven voor dezelfde cursus op een andere datum.

 

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Na reservering van een cursus bij het Socratisch Gesprek ontvangt u van ons een factuur voor het cursusbedrag. Betaling hiervan dient minimaal twee weken voorafgaande aan de cursusdatum op de rekening van Wereldbeeld BV, Het Socratisch gesprek, te zijn bijgeschreven.

U heeft het recht de gereserveerde cursusplaats binnen 14 dagen na reservering kosteloos te annuleren. Daarna betaalt u 50 % van de cursuskosten, tenzij het om een aanvraag tot verplaatsing van de cursus gaat naar een later datum. Kosteloos verplaatsen naar een andere datum kan tot twee weken voorafgaande aan de eerste dag van de door u geboekte cursus. Bij annulering binnen minder dan twee weken voorafgaande aan de cursusdatum wordt 75 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen minder dan een week voorafgaande aan de cursusdatum wordt 100 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Als u cursusgeld retour ontvangt dan wordt dit binnen een week na annulering teruggestort op de rekening waarmee is betaald.

Indien u volgens bovenstaande voorwaarden het cursusgeld moet betalen zonder dat u van de cursus gebruik kunt maken, kan in uitzonderingsgevallen (te bepalen door Het Socratisch Gesprek) éénmalig een nieuwe cursusdatum voor u gevonden worden voor een vergelijkbare cursusdag. De alternatieve cursusdag moet opgenomen worden binnen drie maanden na de datum waarop uw oorspronkelijke cursusdag viel. Daarna vervalt het recht om de cursus op een andere datum in te halen.

 

COPY RIGHT

In de cursussen van Het Socratisch Gesprek worden HSG-Handleidingen©, HSG-Checklisten© en HSG-Draaiboeken© gebruikt die door Het Socratisch Gesprek speciaal voor deze intensieve en praktijkgerichte cursussen zijn ontwikkeld. Deze documenten mogen door cursisten uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, te weten het leerdoel van de betreffende cursus en ter ondersteuning van de uitvoering van de socratische gesprekken door de cursist in de praktijk.

Deze documenten mogen niet met andere doeleinden openbaar gemaakt worden of in opleidingen en voordrachten worden gebruikt die door de cursist of derden worden gegeven.

 

CERTIFICERING EN HERKANSING

Certificering door Het Socratisch Gesprek geschiedt voor cursisten van de cursus De kunst van het vragen stellen, Socratisch Gespreksleider en de Kennismakingsdag. Het certificaat toont aan dat u deelgenomen hebt aan de cursus en dat u aan de minimale vereisten om zelf het initiatief tot een socratisch gesprek te nemen voldoet. Verdere vereisten om een certificaat te ontvangen zijn:

Voor de cursus De Kunst van het Vragen Stellen :

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 2 socratische 1 op 1 gesprekken op de voorgeschreven wijze, waarna deze gespreksverslagen worden beoordeeld door de cursusleider.

Voor de cursus Socratisch Gespreksleider:

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 2 socratische groepsgesprekken op de voorgeschreven wijze,  waarna deze gespreksverslagen worden beoordeeld door de cursusleider.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers binnen de cursussen en opdrachten van Het Socratisch Gesprek wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het instituut, haar medewerkers en haar docenten.

 

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Het Socratisch Gesprek kunt u dit ons hier laten weten.

U ontvangt binnen 2 dagen bericht dat de klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Mochten wij tussentijds constateren dat de afhandeling meer tijd in beslag neemt, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, met vermelding van de periode die nodig zal zijn om uw klacht af te handelen.

Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid zijn verlopen dan kunt u hierover in beroep gaan bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW in Leusden. In dit geval zal het oordeel van de ISVW t.a.v. afhandeling van uw klacht bindend zijn voor Het Socratisch Gesprek.

Eventuele consequenties van de uitspraak over de klacht zullen door ons binnen redelijke, of daarvoor bedongen en toegezegde termijn worden afgehandeld. Wij zullen u  direct informeren wanneer van de afgesproken termijn moet worden afgeweken en wat de nieuwe termijn is.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling daarvan zullen door ons worden geregistreerd en bewaard gedurende drie jaar.