ALGEMENE VOORWAARDEN

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

De intensieve cursussen van Het Socratisch Gesprek zijn afgestemd op groepen van maximaal 6 personen en minimaal 3 personen. Een cursus kan door Het Socratisch Gesprek worden afgelast als het aantal inschrijvingen onder de 3 personen blijft. Bij afgelasting ontvangt u daarvan uiterlijk 1 week voorafgaande aan de cursusdatum bericht. In overleg met u wordt u binnen een week na afgelasting ingeschreven voor dezelfde cursus op een andere datum, of krijgt u het cursusgeld, eveneens binnen een week na afgelasting, teruggestort op de rekening waarmee is betaald.

 

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Na reservering van een cursus bij het Socratisch Gesprek ontvangt u van ons een factuur voor het cursusbedrag. Betaling hiervan dient minimaal een week voorafgaande aan de cursusdatum op de rekening van Wereldbeeld BV, Het Socratisch gesprek, te zijn bijgeschreven. Als de betaling niet op tijd binnen is dan houdt het Socratisch Gesprek zich het recht voorbehouden uw reservering voor de betreffende cursus te annuleren.

U heeft het recht de gereserveerde cursusplaats binnen 7 dagen na reservering te annuleren, tenzij deze datum minder dan een week voor aanvang van de cursus ligt. Bij annulering op minder dan 7 dagen voorafgaande aan de cursusdatum wordt 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering op minder dan 3 dagen voorafgaande aan de cursusdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Als u cursusgeld retour ontvangt dan wordt dit binnen een week na annulering teruggestort op de rekening waarmee is betaald.

Indien u op de cursusdatum verhinderd bent is het mogelijk uw inschrijving eenmaal te verplaatsen naar een nieuwe cursusdatum binnen twee maanden na maand waarin uw oorspronkelijke cursusdatum viel. Daarna vervalt het recht om de cursus op een andere datum in te halen.

 

COPY RIGHT

In de cursussen van Het Socratisch Gesprek worden HSG-Handleidingen©, HSG-Checklisten© en HSG-Draaiboeken© gebruikt die door Het Socratisch Gesprek speciaal voor deze intensieve en praktijkgerichte cursussen zijn ontwikkeld. Deze documenten mogen door cursisten uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, te weten het leerdoel van de betreffende cursus en ter ondersteuning van de uitvoering van de socratische gesprekken door de cursist in de praktijk.

Deze documenten mogen niet met andere doeleinden openbaar gemaakt worden of in opleidingen en voordrachten worden gebruikt die door de cursist of derden worden gegeven.

 

CERTIFICERING EN HERKANSING

Certificering door Het Socratisch Gesprek geschiedt voor cursisten van de cursus Socratisch Coachen en Socratisch Gespreksleider. Certificering geschiedt na beoordeling ‘voldoende of hoger’ op basis van criteria die in de cursusomschrijvingen zijn vermeld.

Bij beoordeling ‘onvoldoende’ bestaat de mogelijkheid voor cursisten om tot een half jaar na afronding te herkansen door:

Voor de cursus De Kunst van het Vragen Stellen :

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 3 socratische 1 op 1 gesprekken op de voorgeschreven wijze, waarna deze gespreksverslagen moeten worden beoordeeld door de cursusleider. Alleen bij voldoende beoordeling wordt alsnog het certificaat uitgereikt.
  • Ook kan één herhalingsdag socratisch coachen worden gevolgd tegen gereduceerd tarief (1 dag voor 25 % van het tarief van de 2-daagse). De datum hiervan dient in overleg met de cursusleider te worden vastgesteld.
  • NB Het volgen van een herhalingsdag ontslaat de cursist niet van de toetsingseis om verslag te maken van 3 socratische gesprekken op de voorgeschreven wijze en deze verslagen in te leveren bij de cursusleider,  waarna deze gespreksverslagen moeten worden beoordeeld door de cursusleider. Alleen bij voldoende beoordeling wordt alsnog het certificaat uitgereikt.

 

Voor de cursus Socratisch Gespreksleider:

  • Het inleveren van gespreksverslagen van 2 socratische groepsgesprekken op de voorgeschreven wijze,  waarna deze gespreksverslagen moeten worden beoordeeld door de cursusleider. Alleen bij voldoende beoordeling wordt alsnog het certificaat uitgereikt.
  • Ook kan één herhalingsdag socratisch gespreksleider worden gevolgd tegen gereduceerd tarief (1 dag voor 25 % van het tarief van de 3-daagse). De datum hiervan dient in overleg met de cursusleider te worden vastgesteld.
  • NB Het volgen van een herhalingsdag ontslaat de cursist niet van de toetsingseis om 2 verslagen van socratische groepsgesprekken op de vereiste wijze in te leveren, waarna deze gespreksverslagen moeten worden beoordeeld door de cursusleider. Alleen bij voldoende beoordeling wordt alsnog het certificaat uitgereikt.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers binnen de cursussen en opdrachten van Het Socratisch Gesprek wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het instituut, haar medewerkers en haar docenten.

 

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Het Socratisch Gesprek kunt u dit ons hier laten weten.

U ontvangt binnen 2 dagen bericht dat de klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Mochten wij tussentijds constateren dat de afhandeling meer tijd in beslag neemt, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, met vermelding van de periode die nodig zal zijn om uw klacht af te handelen.

Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid zijn verlopen dan kunt u hierover in beroep gaan bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW in Leusden, de directeur de heer E.Eskens. In dit geval zal het oordeel van de ISVW t.a.v. afhandeling van uw klacht bindend zijn voor Het Socratisch Gesprek.

Eventuele consequenties van de uitspraak over de klacht zullen door ons binnen redelijke, of daarvoor bedongen en toegezegde termijn worden afgehandeld. Wij zullen u  direct informeren wanneer van de afgesproken termijn moet worden afgeweken en wat de nieuwe termijn is.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling daarvan zullen door ons worden geregistreerd en bewaard gedurende drie jaar.

 

QR Code Business Card